УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ за членство,
извадка от правилника на НАПСФВ

4. Критерии за Членство в НАПСФВ

 1. Физически лица, гарантиращи с името си, своите умения. Занимаващи се основно с този вид дейност или над 50% от приходите им са от сферата на фотографията или видеозаснемането.
 2. Квалификация – дипломи , курсове, стаж по специалността, чиракуване с препоръки. Не е необходимо да са изпълнени всички под условия.
 3. Опит – минимум 3 години в сватбения сектор и реализирани не по малко от 25 мероприятия.
 4. Собствен сайт, страница или галерия, с отразено реално сватбено портфолио, обновяващо се най-малко веднъж годишно. Ясно обозначено кой е автора на конкретното портфолио.
 5. Писмена декларация, че приема безусловно Устава, Правилника и Етичния кодекс на Асоциацията.
 6. Критерии по подгрупи:
  1. Фотографи
   • Техника – Професионална, без любителски клас, качествена оптика от висок клас.
   • Техническо изпълнение на крайния продукт – Умение за работа с фотографската техника, умение за работа с контролирана или естествена светлина, експонационни похвати, цветова корекция.
   • Художествено въздействие на крайния продукт – Включва цялостното визуално и емоционално въздействие, което оказва работата на кандидата, способността му да борави с различните композиционни похвати, както и креативност, собствен стил и оригиналност.
  2. Видеооператори
   • Техника – Професионална снимачна и монтажна техника.
   • Съдържание на крайния продукт. – Филм с пълен компютърен монтаж (надписи, музика, последователно свързване на всички сцени).  Обективно и пълно отразяване на събитието (без пропуски на важни моменти и ритуали). Чист и ясен звук. Познаване и разбиране на основните принципи за плавна монтажна връзка.
   • Художествено въздействие на крайния продукт – Включва цялостното визуално и емоционално въздействие, което оказва работата на кандидата, способността му да борави с различните композиционни похвати, както и креативност, собствен стил и оригиналност.
 7. Дружество (фирма) – собствено или договорни отношения с такова (трудов договор).
 8. Ясна идентификация и посочени всички възможни начини за контакт. Не се приемат анонимни личности , представени само с и-мейл.
 9. Членовете на едно дружество или взаимообвързани с договори дружества не могат да надвишават 20% от общия брой редовни членове на асоциацията.

5. Условия за Членство в НАПСФВ

 1. Подадена молба-декларация за членство.
 2. Приложени документи, доказващи изпълнението на критериите от т.4 от правилника.
  • Снимачна техника . Техническо ниво на крайния продукт. Комисията по оценяване, преценява към конкретния момент нивото и актуалната техника.
 3. Портфолио
  • За фотографи – най-малко 3 реални сватби, заснети през последната 1 година. Най-малко по 200 кадъра от всяка, включващи всички важни моменти – пълен репортаж на събитието, подготовка, ритуали, елементи, фото сесия.
  • За видео оператори – най-малко 3 пълни сватбени филма, от реални сватби, заснети през последната 1 година. Филмите да бъдат с пълен компютърен монтаж (надписи, музика, последователно свързване на всички сцени) и да отговарят на техническите критерии посочени в т.4.6.2. Не се приемат кадри от пленери, постановъчни мероприятия, семинари.
 4. Препоръка от редовен член или официална покана (не е задължително).