У   С   Т   А   В

на

АСОЦИАЦИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА

“НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СВАТБЕНИ ФОТОГРАФИ И ВИДЕООПЕРАТОРИ”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Асоциация с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СВАТБЕНИ ФОТОГРАФИ И ВИДЕООПЕРАТОРИ” е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) АСОЦИАЦИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СВАТБЕНИ ФОТОГРАФИ И ВИДЕООПЕРАТОРИ” е отделна от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Асоциацията отговарят за нейните задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Асоциацията ще осъществява дейността си под наименованието “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СВАТБЕНИ ФОТОГРАФИ И ВИДЕООПЕРАТОРИ” (НАПСФВ), наричана за краткост в Устава – Асоциацията, което може допълнително да се изписва и на чужд език  NAPSFV

(2) Всяко писмено изявление от името на Асоциацията трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ  И  АДРЕС  НА  УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (изм. с решение на Общото събрание, проведено на 18.04.2012г.) Седалището на асоциацията с нестопанска цел в частна полза „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СВАТБЕНИ ФОТОГРАФИ И ВИДЕООПЕРАТОРИ” е град София, район “Люлин”, а адресът на неговото управление е София, п.к. 1336, „Люлин-1”, бл. 033, вх.Б, ет. 5, ап.13.

Ц Е Л И

Чл. 4. (1) Основна цел на Асоциацията е увеличаване на популярността на услугите професионална сватбена фотография и видеозаснемане и насърчаване на развитието им.

(2) Направленията в работата на Асоциацията са:

 1. Увеличаване на популярността на услугите „професионална сватбена фотография и видеозаснемане“ и насърчаване на развитието им;
 2. Подобряване на професионалните умения на своите членове, с цел подобряване на услугите, които те предлагат, повишаване на артистичното и техническо ниво;
 3. Създаване в лицето на Асоциацията на авторитетен източник на информация за клиентите и фирмите работещи в бранша;
 4. Създаване на конкурентна среда между най-добрите в сектора с цел непрекъснато повишаване на тяхното ниво;
 5. Разработване и непрекъснато осъвременяване на общите стандарти за професионалната сватбена фотография и видеозаснемане на българския пазар;
 6. Защита на правата на членовете на Асоциацията, подобряване на тяхната правна грамотност.

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

Чл.5. За постигане на основната си цел Асоциацията осъществява:

(1) Основни дейности по:

 1. Организиране на изложби, конкурси,конференции, семинари, образователни курсове и други подобни мероприятия;
 2. Създаване на общ рекламно-информационен сайт, отпечатване и разпространение на рекламни материали популяризиращи Асоциацията и членовете и, разпространение на ПР и информационни статии в медиите (преса, телевизия, интернет) .
 3. Осъществяване и поддържане на делови отношения с партньорски и сходни сдружения в страната и чужбина.

(2) Допълнителна стопанска дейност за осигуряване на средства за подпомагане издръжката на Асоциацията.

СРЕДСТВА  ЗА  ПОСТИГАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ

Член 6. Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели са:

1. Сътрудничество с държавни и общински структури и обществени организации в областта на фотографията и видеозаснемането;

2. Международно сътрудничество с организации и институции за:

 • информационен обмен;
 • партньорство по проекти и програми;
 • организиране на самостоятелни или участие в съвместни форуми по проблемите на фотографията и видеозаснемането.

3. Партньорство с други НПО в страната за постигане целите на Асоциацията

4. Всякакви други средства, допустими от закона, чрез които могат да се осъществят целите на Асоциацията.

ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗВЪРШВАНАТА  ДЕЙНОСТ

Чл.7. Асоциацията осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за постигане на определените в този устав цели в полза на всичките си членове.

СРОК

Чл.8. Асоциацията не е ограничена със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл.9. (1) Членове на Асоциацията са редовни и асоциирани.

(2) Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат само физически лица, както местни, така и чуждестранни, които желаят да допринесат за постигане целите на Асоциацията и признават настоящия устав.

(3) Асоциирани членове могат да бъдат физически лица  – местни и чуждестранни, с право на съвещателен глас.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.10. (1) Членството в Асоциацията е доброволно и не ограничава членовете си от участие в други организации.

(2) Нови членове се приемат на Общото събрание на Асоциацията с мнозинство 70% (седемдесет процента) от присъстващите, след подаване на изрична писмена молба, в която декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на настоящия Устав и след преценка дали отговарят на критериите, посочени в правилника за функциониране на Асоциацията, дадена от Комисията по оценяване.

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.11. Редовните членове на Асоциацията имат следните права:

 1. да участват в управлението на Асоциацията;
 2. да избират и да бъдат избирани в органите на Асоциацията;
 3. да бъдат информирани за нейната дейност;
 4. да ползват имуществото на Асоциацията, доколкото това е свързано с постигане на нейната цел и задачи;
 5. да ползват резултатите от дейността на Асоциацията съгласно разпоредбите на този Устав.
 6. да внасят за разглеждане в Асоциацията идеи и предложения, свързани с нейната дейност и да участват при разглеждането им
 7. имат право да използват логото и името на Асоциацията с цел повишаване на имиджа си, в реклами, в статии, на собствената си интернет страница.

Чл.12. Редовните членове на Асоциацията са длъжни:

 1. да спазват разпоредбите на този Устав, правилника и етичния кодекс на Асоциацията;
 2. да изпълняват решенията на управителните органи на Асоциацията;
 3. да присъстват лично или чрез упълномощен представител на сбирките на Общото събрание, освен когато имат уважителни причини за отсъствието си
 4. да участват в дейността на Асоциацията и да работят за осъществяване на целите й;
 5. да издигат авторитета на Асоциацията;
 6. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски

Чл.13. (1) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт и при прекратяване на членството.

(2) Изпълняването на членствените задължения и упражняването на членствените права може да бъде предоставено другиму в случаите, предвидени в този Устав.

Чл.14. За задълженията на Асоциацията нейните членове носят отговорност само до размера на определените, съгласно Устава, имуществени вноски и кредиторите не могат да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл.15. Асоциираните членове имат следните права и задължения:

 1. да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;
 2. да ползват имуществото на Асоциацията, доколкото това е свързано с постигане на нейната цел и задачи;
 3. да ползват резултатите от дейността на Асоциацията съгласно разпоредбите на този Устав.
 4. да внасят за разглеждане в Асоциацията на идеи и предложения, свързани с нейната дейност и да участват при разглеждането им със съвещателен глас
 5. имат право да използват логото и името на Асоциацията с цел повишаване на имиджа си, в реклами, в статии, на собствената си интернет страница като добавят „асоцииран член на НАПСФВ”, да спазват разпоредбите на този Устав, Правилника и Етичния кодекс на Асоциацията;
 6. да изпълняват решенията на управителните органи на Асоциацията;
 7. да присъстват лично или чрез упълномощен представител на сбирките на Общото събрание, но без право да вземат участие в гласуването при вземане на решения
 8. да участват в дейността на Асоциацията и да работят за осъществяване на целите й;
 9. да издигат авторитета на Асоциацията;
 10. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски

ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ЧЛЕНСТВОТО

Чл.16. Членството в Асоциацията се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Асоциацията;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на Асоциацията
 3. с изключването на член с решение на Общото събрание;
 4. с прекратяване на Асоциацията;
 5. при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Асоциацията.

Чл.17. Член на Асоциацията може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато:

 1. системно нарушава предвидените в чл.12 задължения;
 2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Асоциацията несъвместимо (не спазва Устава, Правилника или Етичния кодекс, доказано уронва престижа и авторитета на Асоциацията и т.н.)

Чл.18. При прекратяване на членството Асоциацията не дължи връщане на направените имуществени вноски.

ОРГАНИ  НА  УПРАВЛЕНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.19. (1) Органи на управление на Асоциацията са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател.
 4. Контролен съвет

(2) За подпомагане на работата си Общото събрание и Управителният съвет могат да формират постоянни или временни органи (консултативни, контролни, програмни и други комисии). С решението за формирането им се определят задачите и правилата за работата им.

ОБЩО  СЪБРАНИЕ

Чл.21. (1) Общото събрание се формира от всички редовни членове с право на глас.

(2) Заседанията на Общото събрание са открити за всички асоциирани членове на Асоциацията, които участват в работата му със съвещателен глас.

СВИКВАНЕ

Чл.22. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Асоциацията. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Асоциацията.

Чл.23. Инициатива за свикването му има Управителният съвет. Една трета от членовете на Асоциацията имат право да поискат от Управителния съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана в едномесечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.24. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се обнародва в поне един ежедневник и се поставя на мястото за обявления в сградата (на адреса) на управление на Асоциацията най-малко един месец преди насрочения ден. Задължително се разпращат съобщения по електронната поща на всички членове на Асоциацията

Чл.25. Към датата на обнародване на покана по предходния член, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Асоциацията и да се предоставят на всеки член при поискване.

КВОРУМ

Чл.26. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от 70% (седемдесет процента) от списъчния състав на редовните членове – лично или чрез пълномощник. При липса на кворум се отлага за един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и се счита за редовно, в случай, че поне половината от редовните членове от списъчния състав се явят.

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъствуващите членове, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

(3) Общото събрание може да избира свои постоянни и временни работни и помощни органи.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.27. (1) При гласуване, всеки редовен член на Асоциацията има право на един глас.

(2) При гласуване упълномощените имат толкова гласове, освен своя, колкото членове на Асоциацията представляват. Упълномощаването става в писмена форма, без нотариална заверка на подписите. В изключителни случаи – устно, пред Председателя или член на Управителния съвет. И в двата случая упълномощаването подлежи на проверка.

(3) Гласуването е явно, освен в случай на изрично решение на Общото събрание за тайно гласуване.

КОНФЛИКТ  НА  ИНТЕРЕСИ

Чл.28. Член на Асоциацията няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

РЕШЕНИЯ

Чл.29. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 70 % (седемдесет процента) от присъстващите.

Чл.30. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

ПРОТОКОЛИРАНЕ

Чл. 31. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.32. (1) (изм. с решение на Общото събрание, проведено на 18.04.2012г.)  Контролният съвет се състои от трима редовни членове на Асоциацията, избрани с мнозинство от Общото събрание. Мандатът им е 5 (пет) години и нямат право на повторен мандат, преди изреждането на всички редовни членове.

(2) Контролният съвет има контролни функции, както върху решенията и дейността на Управителния съвет, така и върху оперативните действия на неговия Председател.

(3) Всеки член на Асоциацията, Управителният съвет и прокурорът, могат да сезират Контролния съвет, а при негово бездействие и Съда по регистрацията на Асоциацията, за да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.33. Управителният съвет се състои от петима редовни членове на Асоциацията. 

МАНДАТ

Чл.34. (1) (изм. с решение на Общото събрание, проведено на 18.04.2012г.) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като неговите членове нямат право на повече от два последователни мандата.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.35. (1) Управителният съвет:

 1. представлява Асоциацията на големи форуми;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на този Устав;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на Асоциацията;

(2) Управителният съвет осъществява дейността си, съгласно приети от Общото събрание на Асоциацията правила за работата му.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.36. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко веднъж на шест месеца, както и по писмено искане на един от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седем дневен срок от писменото поискване, такова може да се свика от всеки от заинтересованите членове.

(2) Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от Управителния съвет негов член.

Чл.37. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна или интернет-връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.31.

РЕШЕНИЯ

Чл.38. Управителният съвет взема решенията си с единодушие.

КОНТРОЛ

Чл.39. Всеки заинтересован член на Асоциацията може да оспори пред Контролния съвет решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.40. Членовете на Управителния съвет носят отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Асоциацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.41. Общото събрание избира от състава на Управителния съвет негов Председател и може да определя неговите функции.

Чл.42. (1) Председателят на Управителния съвет:

 1. координира дейността на Управителния съвет;
 2. представлява Асоциацията в страната и в чужбина;
 3. взема решения по всички текущи въпроси, които не са в компетентността на Общото събрание и Управителния съвет;
 4. сключва и прекратява трудовите и граждански договори, както и всякакви други договори, в които страна е Асоциацията, само след предварително решение на Общото събрание;
 5.  извършва разпоредителни действия и обременява с тежести недвижимите имоти на Асоциацията, само след предварително решение на Общото събрание;
 6. пряко се грижи за средствата на Асоциацията, набирането им по фондове, разпределението им, както и оперативното им движение;

(2) В отсъствието на председателя, неговите функции се поемат от зам.председател, избиран от Управителния съвет, измежду неговите членове

ИМУЩЕСТВО

Чл.43. Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху обекти на интелектуална собственост, вземания и други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.44. (1) Източници на средства на Асоциацията са имуществените вноски на членовете, доброволни вноски, субсидии, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица, спонсорство, включително и средства предоставени по правителствени и извънправителствени програми.

(2) Асоциацията не разпределя печалба.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.45. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им, като към момента на учредяване общата сума на учредителните вноски възлиза на 800 лв / Осемстотин лева /

Чл.46. Всички редовни и асоциирани членове на Асоциацията дължат годишен членски внос в размер, определян ежегодно от Общото събрание, платим до петнадесети април на текущата година, като за забава дължат лихва.

Чл.47. При приключване на годишния баланс със загуба, Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриване на загубата с квалифицирано мнозинство 3/4 от присъстващите.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.48. (1) Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, за финансиране на обществено полезната си дейност и издръжка на Асоциацията.

(2) Допълнителна стопанска дейност може да бъде: издателска и рекламна дейност, печатна дейност, изследователска и експертна дейност, посреднически, консултантски, информационни, социални, образователни, здравни, културни, битови, юридически и административни услуги; осъществяване на платени концерти, художествени спектакли, шоу-програми, изложби, благотворителни търгове, базари и други дейности, незабранени от закона.

(3) Извършването на дейността по ал.2 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.49. (1) Асоциацията може безвъзмездно да разходва имуществото за осъществяване на дейността си, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2) Асоциацията не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Асоциацията или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЕЖЕГОДЕН  КОНТРОЛ

Чл.50. (1) В срок до 15.02. на всяка година Управителният съвет организира подготвянето на изискуемите от закона финансово-счетоводни документи за дейността на Асоциацията за предходната година и го предлага за съгласуване на Контролния съвет.

(2) В срок до 15.03 Управителният съвет изготвя доклад за дейността на Асоциацията със съдържанието по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

КНИГИ  НА  АСОЦИАЦИЯТА

Чл.51. (1) Общото събрание и Управителния съвет на Асоциацията водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

(2) Видът и начинът на водене на други книги на Асоциацията се определят с решение на Общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.52. Асоциацията се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.53. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14, ал.3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Асоциацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Асоциацията. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл.43, ал.2 ЗЮЛНЦ.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.54. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя, съгласно решение на Общото събрание, между редовните членове на Асоциацията.

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

1. Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на “ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СВАТБЕНИ ФОТОГРАФИ И ВИДЕООПЕРАТОРИ”, проведено на 07.12.2010 година в град  София, изменен с решение на Общото събрание, проведено на 18.04.2012г.

2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.