Приложение №1

 

Правилник за дейността на
„Националната Асоциация на Професионалните Сватбени Фотографи и Видеооператори
(НАПСФВ)“

 

 

Този правилник регламентира условията за функциониране на Асоциацията, правата и задълженията на нейните членове, правомощията и задълженията на Председателя, Управителния съвет, Контролния съвет, Комисия по оценяване и реда за приемане на нови членове, техния статут и реда за промяна.

 

 1. Националната Асоциация на Професионалните Сватбени Фотографи и Видеооператори (НАПСФВ) е браншова организация, обединяваща група хора, отговарящи на определени критерии на доброволен принцип.Тя не задължава никого да членува в нея против волята и интересите си.
  Членството е 2 вида – Редовен и Асоцииран.
 2. НАПСФВ има следните органи:
  1. Председател – представляващ асоциацията пред държавни органи, пресата и представителни мероприятия.Правомощията му са упоменати в чл.42 от Устава.
  2. Управителен съвет – координира дейността и работата на асоциацията, съгласно правомощията дадени му от Общото събрание и чл.35 от Устава.
  3. Контролен съвет – контролира изпълнението на взетите от Общото събрание решения, дейността на Управителния съвет и Председателя на асоциацията.Всеки член на асоциацията има право да сезира контролния съвет относно съмнения за нарушение.Правомощията му са упоменати в чл.32 от Устава.
  4. Комисия по оценяване – състояща се от 6 члена. Трима отговарят за фотографите, другите трима за видео операторите. Избират се всяка година от общото събрание. Комисията се сформира от най-авторитетните членове, с най-високи постижения в съответната област.
  5. Работни групи. – ВРЕМЕННИ сформират се при необходимост по реда посочен в Устава Чл.19.т2
  6. Председател, членове на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по оценяване могат да бъдат само редовни членове на асоциацията с повече от 1г. членство.
 3. Активна дейност на Асоциацията
  1. Активната дейност на Асоциацията – сбирки, събрания, изложби , конкурси, приемане на нови членове и всякакви други мероприятия се провеждат и организират предимно в т.н. „слаб сезон” – 1 ноември – 15 април. През останалото време и целогодишно, дейността се координира от интернет форума, поместен на страницата на Асоциацията, www.napsfv.com, достъпен за всички членове.
  2. Общото събрание се събира поне 1 път годишно. На него се обсъждат:
   • отчет за изминалата година, план за дейността, перспективи за развитие,
   • промени в ръководния състав и членовете на комисии,
   • приемане на нови членове,
   • преразглеждане на критериите за членство
   • промяна на статута на членове, прекратяване на членство,
   • оплаквания и сигнали,
   • и всякакви други въпроси.
 4. Критерии за Членство в НАПСФВ
  1. Физически лица, гарантиращи с името си, своите умения. Занимаващи се основно с този вид дейност или над 50% от приходите им са от сферата на фотографията или видеозаснемането.
  2. Квалификация – дипломи , курсове, стаж по специалността, чиракуване с препоръки. Не е необходимо да са изпълнени всички под условия.
  3. Опит – минимум 3 години в сватбения сектор и реализирани не по малко от 25 мероприятия.
  4. Собствен сайт, страница или галерия, с отразено реално сватбено портфолио, обновяващо се най-малко веднъж годишно. Ясно обозначено кой е автора на конкретното портфолио.
  5. Писмена декларация, че приема безусловно Устава, Правилника и Етичния кодекс на Асоциацията.
  6. Критерии по подгрупи:
   1. Фотографи
    • Техника – Професионална, без любителски клас, качествена оптика от висок клас.
    • Техническо изпълнение на крайния продукт – Умение за работа с фотографската техника, умение за работа с контролирана или естествена светлина, експонационни похвати, цветова корекция.
    • Художествено въздействие на крайния продукт – Включва цялостното визуално и емоционално въздействие, което оказва работата на кандидата, способността му да борави с различните композиционни похвати, както и креативност, собствен стил и оригиналност.
   2. Видеооператори
    • Техника – Професионална снимачна и монтажна техника.
    • Съдържание на крайния продукт. – Филм с пълен компютърен монтаж (надписи, музика, последователно свързване на всички сцени).  Обективно и пълно отразяване на събитието (без пропуски на важни моменти и ритуали). Чист и ясен звук. Познаване и разбиране на основните принципи за плавна монтажна връзка.
    • Художествено въздействие на крайния продукт – Включва цялостното визуално и емоционално въздействие, което оказва работата на кандидата, способността му да борави с различните композиционни похвати, както и креативност, собствен стил и оригиналност.
  7. Дружество (фирма) – собствено или договорни отношения с такова (трудов договор).
  8. Ясна идентификация и посочени всички възможни начини за контакт. Не се приемат анонимни личности , представени само с и-мейл.
  9. Членовете на едно дружество или взаимообвързани с договори дружества не могат да надвишават 20% от общия брой редовни членове на асоциацията.
 5. Условия за Членство в НАПСФВ
  1. Подадена молба-декларация за членство.
  2. Приложени документи, доказващи изпълнението на критериите от т.4 от правилника.
   • Снимачна техника . Техническо ниво на крайния продукт. Комисията по оценяване, преценява към конкретния момент нивото и актуалната техника.
  3. Портфолио
   • За фотографи – най-малко 3 реални сватби, заснети през последната 1 година. Най-малко по 200 кадъра от всяка, включващи всички важни моменти – пълен репортаж на събитието, подготовка, ритуали, елементи, фото сесия.
   • За видео оператори – най-малко 3 пълни сватбени филма, от реални сватби, заснети през последната 1 година. Филмите да бъдат с пълен компютърен монтаж (надписи, музика, последователно свързване на всички сцени) и да отговарят на техническите критерии посочени в т.4.6.2. Не се приемат кадри от пленери, постановъчни мероприятия, семинари.
  4. Препоръка от редовен член или официална покана (не е задължително).
 6. Ред за приемане на нови членове, смяна на статут, отказ.
  1. Прием – Комисията по оценяване, преглежда постъпилите молби и портфолио и изготвя предложение. Подлага го на гласуване на заседание на общото събрание. Приема се с мнозинство, по отделно за всеки един кандидат-член. След утвърждаване, новоприетите се уведомяват лично. Поканват се да заплатят встъпителната вноска и членския внос за 1 календарна година. Всички нови членове първоначално получават статут на асоциирани.
  2. Отказ – Комисията има право да откаже молбата на кандидата ( с писмена мотивация). Общото събрание също може да откаже приема на даден член (придружено с протокол ). Отказа не отнема правото на кандидата за повторно кандидатстване.
  3. Смяна на статут от Асоцииран, към статут Редовен:
   • посредством писмена молба,
   • минимум една година членство и активно участие в дейността на асоциацията,
   • без констатирани нарушения на Устава, Правилника и Етичния кодекс .
   • Гласува се на Общо събрание с мнозинство.
  4. Разглеждане на молби и приемане на нови членове се извършва веднъж в годината, в неактивния период , между 1 ноември и 30 март.Срока за отговор е 30 работни дни, считани само в посочения период.
 7. Такси и членски внос. Общото събрание определя следните видове такси и вноски:
  1. Членски внос – членския внос е годишен, определя се всяка година в зависимост от приетите задачи, цели и заплануваните финансови нужди на асоциацията. Заплаща се в началото на календарната година, не по-късно от 30 март.
  2. Встъпителна вноска – встъпителната вноска е еднократна такса и се заплаща преди встъпването в членство. Определя се от общото събрание всяка година на базата на реализираните до момента общи разходи от останалите членове с цел обезпечаване на дейността на асоциацията.
  3. Такса разглеждане на документи – определя се на база реализирани разходи относно разглеждането и обсъждането на новопостъпили документи (наем зала и др.). Определя се от общото събрание за период от 1г.
  4. Други такси и вноски – при необходимост Общото събрание може да гласува и определя и други такси и вноски ( еднократни и периодични.)
 8. Символи на Асоциацията и употребата им. Средства за популяризиране.
  1. Символите на Асоциацията са: Лого, Слоган, рекламен сайт.Средствата за популяризиране са: рекламни материали, статии, брошури и т.н.
  2. Всеки член на Асоциацията, редовно заплатил годишните си вноски получава правото да използва символите на Асоциацията на собствения си сайт, галерия, работно облекло, визитки, брошури и други рекламни материали, с цел реклама и популяризация.
  3. Всеки член на Асоциацията, редовно заплатил дължимите годишни вноски получава личен профил на сайта на Асоциацията, достъп до професионалния форум и пълноправно отразяване във всички рекламни материали.
  4. Всички символи на Асоциацията са нейна собственост, при злоупотреби следва предупреждение и предложение за незабавно прекратяване на членство.
 9. Взаймодействие с юридически лица:
  1. НАПСФВ е сдружение на физически лица, който съгласно правилника и етичния кодекс се задължават да упражняват своята дейност легитимно, посредством собствени дружества (фирми) или договорни отношения с такива. Такова юридическо лице получава правото да използва символите на Асоциацията по начините описани в т. 8.2 и т.8.4.
  2. Управителния Съвет на НАПСВФ може да сключва договори за сътрудничество и партньорство и да предоставя на своите партньорски организации символите на НАПСФВ за споделяне по начините описани в т 8.
  3. Всяко юридическо лице се задължава да използва предоставените му символи
  4. само по предназначение. Юридическото лице има право да упоменава служителите си, като членове на НАПСФВ, но то самото не е член на НАПСФВ ! Партньорските организации ползват символите единствено с цел споделяне и популяризация.
  5. Всяко юридическо лице има право да ползва символите само докато има наличие на основание, за съответните договорни периоди и за определените цели. Злоупотребата се наказва с предупреждение или незабавно прекратяване на основанието за ползване. При по-сериозни нарушения НАПСФВ има право да завежда съдебни искове за обезщетения, реципрочни на нанесените вреди.

Настоящият правилник е приет и одобрен с решение на Общото събрание, проведено на 18.04.2012г., като всички членове на НАПСФВ са запознати с текста му.

Същият е неразделна част от протокола от Общото събрание от 18.04.2012г.